op zoek naar hulp

Heb je beslist om bij je gewelddadige partner weg te gaan, maar weet je niet hoe je dat aanpakt? Deze informatie zet je alvast op weg, maar laat je bij voorkeur ook door een hulpverleningsdienst begeleiden. Bekijk vooraf samen hoe je je toekomst ziet. Informeer je goed over je rechten, de financiële middelen die je nodig hebt, een onderkomen,… 

hoe stel jij je het beste op?

Omgaan met hulpverlening in deze context is niet altijd even makkelijk. Je zal verschillende drempels tegenkomen op je pad.  

5

Een goede eerste indruk maken is belangrijk

Handel niet vanuit vechtende positie, maar blijf altijd rustig en jezelf. Hou het doel van het gesprek duidelijk voor ogen.  

5

Verdwaal niet in details

Vertel enkel de hoofdzaken die van belang zijn voor het doel van het specifieke gesprek.  

5

Geef de hulpverlener een kans

Geef hulpverlener de kans om zelf dingen te ontdekken en zich een beeld te vormen met concrete informatie.  

5

Probeer niet je gelijk te halen

Loop niet vast door jouw gelijk te willen halen. Hoe moeilijk en onrechtvaardig dat ook voelt.  

5

Betrek de hulpverleners

Stel vragen en laat zien dat jij openstaat voor verandering en feedback.

5

Zoek een uitlaatklep

Iemand waar jij al je frustraties over de hulpverlening tegen kwijtkan.

misvattingen in de hulpverlening

Wanneer je hulp zoekt voor jezelf en je kinderen, kan je teleurgesteld zijn omdat hulpverleners het probleem niet altijd zien en het kader van een ‘vechtscheiding’ niet los kunnen laten. Ook de familierechtbank is nog altijd fel gericht op hoogconflictscheidingen waar bemiddeling, co-ouderschap, advocaten, ouderschapslessen … centraal staan. Dat is niet altijd wat je bij post partnergeweld nodig hebt. 

01

geweldpatronen stoppen niet na de scheiding

Dat je overdrijft en het geweld als argument inzet, of dat het geweld gestopt is op het moment dat je bent weggegaan, blijven twee hardnekkige misvattingen. Wat na de scheiding gebeurt, beschouwt men onterecht als een gevolg van de scheiding op zich. Men ziet niet dat de geweldpatronen van tijdens de relatie zich na de scheiding verderzetten. 

02

verkeerde interpretaties van de hulpverlening

Je eigen houding kan die ideeën helaas nog versterken. Omdat je getekend bent, voel je je onzeker en kan je angstig overkomen. Dat kunnen hulpverleners verkeerdelijk interpreteren als labiel zijn, en de verhalen van je ex-partner bevestigen dat nog eens. Gevolg: jij krijgt ten onterecht het label ‘vechtende ouder’. 

erken je kracht

Je hebt al je kracht gebruikt om weg te gaan en nu krijg je ook nog eens geen ademruimte om het te verwerken. Misschien voel je je wel schuldig omdat het ogenschijnlijk niet beter is geworden voor jou en je kinderen – wat wél zo is, want je zorgde voor een veiliger situatie. Toch is net die kracht je sterkte. De kracht die je gevonden hebt om weg te stappen uit de gewelddadige relatie. Geloof erin, koester ze, verzorg ze.  

Merk je dat hulpverleners het geweld uit de relatie niet erkennen, ga er niet verder op in en zoek andere hulp. Om hulp smeken of hen trachten te overtuigen zal je alleen maar meer energie kosten en riskeert hun negatieve interpretatie te bevestigen.  

Hulplijnen waar je terecht kan

hulp voor jezelf

je huisarts

Een (huis)arts kan naar je luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en eventueel door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening. Aangezien de arts door het beroepsgeheim gebonden is, zal hij/zij nooit op eigen initiatief dergelijke stappen ondernemen. Jij blijft altijd degene die beslist welke stappen er verder worden ondernomen.

1712

1712 is het nummer voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en (kinder)mishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt.

1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 u. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Meer info vind je op www.1712.be

tele-onthaal

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening. Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat op www.tele-onthaal.be. Een online gesprek is ook volledig anoniem.

politie

Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101. Je kan als slachtoffer of getuige altijd terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen.

Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen en dat over te maken aan het parket.

caw - dienst slachtofferhulp

Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) zet zich in om geweld in het gezin te bestrijden. Het begeleidt vrouwen, mannen, koppels, kinderen en gezinnen in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Het CAW tracht gezinnen in vaak erg moeilijke situaties weer perspectief te bieden. Het is niet per se de betrachting van het CAW een koppel of gezin samen te houden. De betrokkenen bepalen wat ze willen bereiken.

Raadpleeg www.caw.be voor de contactgegevens van het CAW uit je regio. Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie.

centra geestelijke gezondheidszorg (cgg)

Deze centra verlenen ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Raadpleeg www.geestelijkgezondvlaanderen.be

zelfstandige psychologen, seksuologen en relatietherapeuten

Psychische hulp kan ook worden geboden door vrij gevestigde psychologen. De kostprijs van dergelijke hulpverlening ligt meestal hoger dan in de CGG’s. Contactgegevens vind je op de site van de Belgische Federatie van Psychologen.

Voor contactgegevens van gezins- en relatietherapeuten, kan je een kijkje nemen op https://bvrgs.be/therapeuten

justitiehuizen

In elk gerechtelijk arrondissement is er een justitiehuis. Daar kan je als slachtoffer terecht voor informatie over de gerechtelijke procedure. Op bepaalde dagen zijn er ook advocaten aanwezig die eenmalig juridische informatie verstrekken.

De magistraat die het gerechtelijk dossier behandelt waarbij je betrokken bent, kan een justitieassistent slachtofferonthaal vragen om zijn dienstverlening aan te bieden. In die gevallen hoef je dus niet zelf het initiatief te nemen en kan de dienst slachtofferonthaal je ook informeren over de gerechtelijke procedure of bijstand bieden op de momenten die emotioneel belastend zijn. Raadpleeg Justitiehuizen Vlaanderen of Slachtofferzorg Vlaanderen

advocaat en juridisch advies

De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB).

Raadpleeg www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Gratis-juridisch-advies

lotgenotengroepen

Heb je partnergeweld meegemaakt of zit je nog in een moeilijke relatie? Nood aan een babbel met lotgenoten? 

Raadpleeg lotgenotengroepen:

zorgcentra na seksueel geweld

De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) bieden allesomvattende zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Deze zorg wordt aangeboden onder één dak door een speciaal opgeleid team.

Als slachtoffer van seksueel geweld kan je 7 dagen op 7 terecht bij een Zorgcentrum. De Zorgcentra zijn ook beschikbaar via e-mail of telefoon. Op deze website vind je een overzicht van de verschillende centra in België. 

hulp voor je kinderen

tele-onthaal

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening. Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat op www.tele-onthaal.be. Een online gesprek is ook volledig anoniem.

awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem. 

Awel werkt volledig anoniem. Dat betekent dat alleen jij en Awel weten dat jij met ons contact opneemt. We brengen niemand op de hoogte (geen ouders, leerkrachten, …) én telefoongesprekken verschijnen niet op de factuur. Bovendien is een gesprek met Awel helemaal gratis!

het jac

Het jac is de jongerenafdeling van het Centrum voor Algemeens Welzijnszorg (CAW). Zij helpen jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Je kan hen online contacteren of in het echt eens langsgaan. 

centrum leerlingenbegeleiding (clb)

Elke school in Vlaanderen werkt samen met het CLB. Ze helpen bij vragen over psychisch en sociaal functioneren in moeilijke thuissituaties. Vraag eens na op de school van je kinderen wie de leerlingenbegeleider is. 

overkophuizen

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Neem een kijkje op de website om een overkophuis bij jou in de buurt te vinden.

tejo-huizen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (ckg)

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich met pedagogische begeleiding op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen). 

kopp

KOPP staat voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. Op hun website vind je enorm veel informatie over verschillende psychische problemen waar je kinderen (mogelijks) mee te maken krijgen.